Gogiya

Gogiya

  • 75 Rue Vasco de Gama, 75015 Paris
  • +33 1 42 50 07 20
  • T3: Porte d'Issy M8: Lourmel
  • 午餐: 周一至周五 12:00-14:30 晚餐: 周一至周六 19:00-22:30
  • 25.00€ (基于2位用户)
Gogiya